Tributs gestionats pel Consell Comarcal:

-Impost sobre béns immobles urbans
-Impost sobre béns immobles rústics
-Impost sobre acrivitats econòmiques
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica
-Taxa de recollida d'escombraries industrials
-Taxa de cementiris

L'oficina de Begur es troba situada a:

Ventura Sabater, 4 (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Tel. 972624030
Fax 972624342

 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

IMPOST / TAXA
DATES
LLOC
Impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM)         Taxa per conservació de cementiris
 
BEGUR
Impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM)        Taxa per conservació de cementiris   ESCLANYÀ
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)                     Taxa per recollida de deixalles industrials
 
BEGUR
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)                       Taxa per recollida de deixalles industrials
 
ESCLANYÀ

    

LLOC DE PAGAMENT:

BEGUR:
Tot l'any
Oficina de recaptació (C/ Ventura Sabater, 4)
Horari d'oficina: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

ESCLANYÀ:
Només els dies assenyalats en el quadre de dalt
Local Polivalent (Urb. Font Martina)
Horari d'oficina : de 10:00 a 13:00

 

IMPORTANT:

  • Finalitzats els terminis assenyalats, els rebuts que no hagin estat liquidats, seran exigits pel procediment de constrenyiment d'acord amb el que estableix el Reial Decret 448/95 que comporta recàrrecs de fins el 20 per cent, interessos de demora i costes de procediment.
  • En el cas d'aplicacions de noves domiciliacions bancàries, només seran vàlides les presentades dos mesos abans del començament del període cobratori, i la resta seran efectives a partir de l'exercici següent.
  • Les domiciliacions ja presentades seran vàlides indefinidament sempre i quan no siguin anul.lades pel propi interessat, refusades per l'entitat bancària o anul.lades pel mateix Ajuntament per causes justificades.